Search
  • irinaalanne

Pelastuslaitoksen haastava aika

Aluevaaleissa pelastuslaitoksen osuus näyttää jäävän huomattavasti pienemmälle huomiolle kuin terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. Tämä on vaarallista, pelastustoimen tärkeyden aliarvioiminen tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin. Se tulee näkyviin palveluiden laadussa ja saatavuudessa.


Pelastuslaitos on tällä hetkellä järjestäytynyt kohtuullisen hyvin. Vantaa ja Kerava kuuluvat Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen, mihin kuuluu lisäksi Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Uusimman osavuosikatsauksen mukaisesti pelastuslaitos on pääosin saavuttanut operatiiviset tavoitteet seurantajaksolta ja myös sen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tulevina haasteina mainitaan mm. henkilöstöpula, mikä on teettänyt ylitöitä, ja kiireettömien tehtävien määrän kasvu on myös lisännyt työn määrää. Tulevaksi haasteeksi voidaan myös katsoa se, että pelastuslaitos on aloittanut 1.7.2021 voimaan tulleen hyvinvointialueita koskevan lain mukaisen Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen valmistelun.


Kuten terveydenhoito- ja sosiaalialoilla,on myös pelastuslaitoksen puolella henkilöstön jaksamis- ja riittämisongelmaa. Tämä näkyy monella tapaa työhyvinvoinnissa ja tehokkuudessa. Tähän onkin jo puututtu lisäämällä henkilöstön koulutusta ja asettamalla tavoitteeksi hyvinvoinnin kehittäminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. On myös otettu vahvasti kantaa siihen, että julkisuudessakin paljon keskustelua aiheuttanut, sukupuolinen häirintä ja syrjintä on ehdottomasti kiellettyä. Suuria haasteita on luvassa niin koronan jälkeisessä yhteiskunnassa, kuin aluevaalien jälkeisessä pelastustoimen uudelleen järjestäytymisessä. Tämä täytyy suunnitella ja toteuttaa huolella, koska toimivaa järjestelmää ei pidä alkaa muuttamaan huolettomasti. Muutoksien tulee olla etukäteen vaikutuksiltaan harkittuja ja todellista hyötyä tuottavia. Yksi vaikuttavimmista tosiasioista on se, että pelastustoimen budjetti jo pitkään ollut liian pieni suhteessa sen tehtäviin ja tarpeeseen. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota, emmehän halua ajautua samalle tielle kuin poliisilaitos.


Sisäministeriö tarjoaa 30.9.2021 julkaistussa tutkimuksessaan ratkaisuksi tähän yhteistyönkehittämistä, johtamiskulttuurin yhtenevän laadun varmistamista sekä toiminnan laadun arviointia ja sen perusteella tehtäviä parannuksia.

Oma näkemykseni siitä mitkä ovat toiminnan järjestämisessä ja uudelleen organisoinnissa tärkeitä asioita edellä todettujen tosiseikkojen valossa on seuraavanlainen:

  • Koulutuksella ja ohjeistuksella tulee varmistaa henkilöstön yhteneväinen tieto siitä, miten asioita tulee tehdä. Näin varmistetaan tasainen laatu ja poistetaan työstä johtamiseen liittyviä riskejä.

  • Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta tulee järjestää ja antaa henkilöille tarpeen mukaan. Tällä saadaan tehostettua toimintaa ja parannettua annettujen palveluiden laatua. Lisäksi tällä annetaan arvostava työnantajamielikuva, mikä lisää työhyvinvointia.

  • Keskittäminen. Tässä tulee huomioida se, että itse pelastustoiminta on lähipalvelua, mitä ei voi tehdä etänä. Hätätilanteessa paikalla pitää olla nopeasti. Kuitenkin johdon toimintoja on mahdollista keskittää, ilman että lähipalveluita karsitaan.

  • Yhteistyötä muiden lähialueiden kanssa. Tämä tarkoittaa myös yhteneväisiä toimintatapoja ja kalustoa. Tällä tavoin on helpompi tehdä rajat ylittävää yhteistyötä pelastustehtävissä ja mahdollisissa suuronnettomuuksissa. Tämä myös helpottaa henkilöstön siirtymistä, vaikka tilapäisesti toisen alueen puolelle, jos henkilö- tai aluekohtainen tarve sitä vaatii.

  • Yhteistyötä ja alueen omaa toimintaa tukeva toimiva ja sopivasti mitoitettu IT-järjestelmä.

Nämä toimet vaikuttavat positiivisesti sekä työilmapiiriin että toiminnan laatuun. Toimintaa saadaan tehostettua ja laatua parannettua, säilyttäen samalla henkilöstötyytyväisyys.


Pidetään siis huoli näistä meille elintärkeistä palveluista. Koskaan ei voi tietää milloin itselle tulee tarve pelastuslaitoksen palveluille. Silloin paikalle pitää tulla ammattitaitoinen auttaja nopeasti ja helposti. Tämän tavoitteen eteen meidän kannattaa ja tulee tehdä töitä yhdessä parhaaseen lopputulokseen tähdäten.67 views0 comments

Recent Posts

See All